Polecane strony

Informacje o przekraczaniu granic i zatrudnieniu przez cudzoziemców w Polsce

  • By
  • 18 grudnia 2019

Obywatele Ukrainy  nie potrzebują wizy Schengen do przekroczenia granicy strefy krajów Schengen jak Polska jeśli posiadają paszport.  Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej może wyrazić zgodę na przyjęcie wniosku wizowego w trybie przyspieszonym. W tym przypadku opłata konsularna jest wysokości 70 Euro. Z tej możliwości skorzystać mogą tylko osoby, które zameldowane są poza obwodem, w którym znajduje się placówka dyplomatyczna, w której składają dokumenty.

Dnia 13 czerwca 2019 roku Polska i Ukraina podpisały Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zniesieniu opłat za wydawanie wiz krajowych, dzięki której zniesione zostaną opłaty za wydawanie wiz krajowych dla obywateli Ukrainy, którzy zamierzają przebywać na terytorium Polski dłużej niż trzy miesiące i krócej niż jeden rok (są to wizy typu D). Obywatele Polski również mogą wyjeżdżać na Ukrainę bez konieczności posiadania wiz w przypadku pobytu nie dłuższego niż 90 dni.

W kwestii dokumentów uprawniających cudzoziemca do pacy w Polsce to obywatele krajów spoza Unii Europejskiej  przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej nie potrzebują dodatkowych dokumentów, które uprawniałyby ich do podejmowania i wykonywania pracy.  Cudzoziemcy, których podstawą pobytu jest praca muszą w Polsce uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracy. Pozostali zaś cudzoziemcy którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy i są chętni podjąć w Polsce pracę, mogą to zrobić jeżeli posiadają zezwolenie na pracę. Obywatele Ukrainy mogą pracować w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę przez okres nie przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

No Comments Found